Copyright:SUZUKI Madoka & Mme Mieko TADOKORO / 16 Mars 2001
SUZUKI Madoka
Transmitter Heike-biwa Tradition
PINHOLE PHOTOGRAPHY
by Mieko TADOKORO
Biwa
sound230KB
Tour des Ursulines
210KB
Autun,Bourgogne
HOME